VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong bốn chương trình hành động trọng tâm đột phá nhằm đẩy mạnh CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai toàn diện 06 nhiệm vụ CCHC, trong đó tập trung thực hiện công tác cải cách thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC.
9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã thẩm định 57 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND và HĐND (đạt 100%); góp ý 77 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương và 31 dự thảo văn bản khác. Nhìn chung, công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật được triển khai kịp thời, nề nếp, chuyên sâu, toàn diện hơn, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi. Qua công tác thẩm định đã chú trọng đến việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; kiểm soát chặt chẽ việc quy định điều kiện đầu tư kinh doanh, TTHC trên tinh thần cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Bên cạnh đó, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành 40 văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương trên các lĩnh vực. Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh kiểm tra 29 văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra theo thẩm quyền 04 văn bản quy phạm pháp luật; rà soát 154 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực tư pháp; kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải; khoa học và công nghệ; giá, công sản và quản lý ngân sách; bảo vệ môi trường; cải cách TTHC. Các ngành, địa phương cũng đã tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả thi hành các văn bản pháp luật của Trung ương trong các lĩnh vực tiếp cận thông tin; đấu giá tài sản, đăng ký biện pháp bảo đảm; đầu tư, kinh doanh; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; đất đai, bảo vệ môi trường, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, hoạt động lấn biển; chế độ, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; rà soát, nhận diện các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước tác động của dịch Covid-19... Qua đó, đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, khó thực hiện, góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã ban hành 79 Quyết định công bố đối với 792 TTHC, trong đó ban hành mới 359 TTHC; sửa đổi, bổ sung 92 TTHC; bãi bỏ 341 thủ tục. Tính đến nay, tổng số TTHC đang có hiệu lực thi hành được UBND tỉnh công bố và tổ chức công khai 2.000 thủ tục, bao gồm cấp tỉnh 1.561 thủ tục, cấp huyện 250 thủ tục, cấp xã 189 thủ tục. Ngay sau khi được công bố, các TTHC đã được cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC, đồng thời kết nối, tích hợp, đồng bộ hóa về Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. Bên cạnh đó, 100% cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đã niêm yết công khai dưới 02 hình thức là Bảng niêm yết và Sổ hướng dẫn TTHC… UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 20/4/2021 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề cải cách TTHC nhằm kịp thời phát hiện những TTHC, quy định có liên quan đến TTHC không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, từ đó có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị HĐND tỉnh xử lý đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần cải thiện chỉ số cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với thời hạn pháp luật quy định nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện… Toàn tỉnh đã tiếp nhận 289.972 hồ sơ, bao gồm tiếp nhận trực tuyến 2.554 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 269.382 hồ sơ; số tiếp nhận từ kỳ trước chuyển sang 18.036 hồ sơ; trong đó tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đã giải quyết chiếm 94,4%; tỷ lệ hồ sơ đang giải quyết trong hạn chiếm 5,1%... Hiện nay, 151/151 xã, phường, thị trấn và 100% đơn vị cấp huyện thực hiện một cửa liên thông hiện đại; 100% sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa. Tổng số TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 1.802 thủ tục. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường xử lý công việc, TTHC trên môi trường điện tử, gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Cổng Dịch vụ công (DVC) của tỉnh đã công khai, cung cấp 330 DVC trực tuyến mức độ 3 và 4; đã có 7.125 hồ sơ trực tuyến phát sinh trên Hệ thống; triển khai tích hợp 89 DVC trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng DVC Quốc gia...

Tuy nhiên, một số thể chế và quy định của pháp luật chưa phù hợp với thực tế, còn thiếu tính khả thi nên quá trình áp dụng và tổ chức thi hành, theo dõi thi hành còn nhiều khó khăn. Số văn bản sau rà soát cần xử lý bằng hình thức sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhiều, đòi hỏi phải có nhiều thời gian vì vậy, một số dự thảo chưa xử lý theo kịp tiến độ. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ thực hiện cải cách TTHC mức độ 3, 4 đang còn hạn chế, nhất là ở những địa bàn vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn nên khó thực hiện các dịch vụ công mức độ 3, 4, đồng thời người dân chưa có thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện TTHC, mà chỉ muốn đến trực tiếp để làm TTHC.

Thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác CCHC; rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp tình hình thực tiễn; thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được UBND tỉnh; kiểm soát chặt chẽ đối với quá trình soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật có chứa quy định về TTHC, chỉ trình ban hành các TTHC theo đúng thẩm quyền được luật giao và đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý và hợp pháp. Các ngành, địa phương tập trung theo dõi, rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế về TTHC để phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành; tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành và công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin nhằm thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, từng bước phát triển chính quyền số; xây dựng, cung cấp một số dịch vụ đô thị thông minh phục vụ đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền và mang lại tiện ích thiết thực, thân thiện, an toàn, thân thiện cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

PV Mai Anh

[Trở về]