Bản in     Gởi bài viết  
Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 
Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng TP. Đồng Hới tích cực học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Việc học tập và làm theo Bác đã từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác và thái độ phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ trong các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở.
Phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), trên cơ sở thực tiễn của thành phố, Ban Thường vụ giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai các chuyên đề thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, đơn vị.

Trước hết, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp.

Đồng thời, thành phố chỉ đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng chọn chủ đề, chủ điểm, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm và xác định khâu đột phá cần thực hiện.

Cuộc vận động tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.


Ngành Giáo dục-Đào tạo TP. Đồng Hới tổ chức ký cam kết thực hiện Chỉ thị 05 gắn với “Xây dựng người thầy mẫu mực - tận tụy - sáng tạo”

Qua đó, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn việc làm theo Bác với các cuộc vận động của ngành mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết phối hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là các đảng bộ, chi bộ, cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên”. Theo đó, các đảng bộ, chi bộ trong khối cơ quan hành chính sự nghiệp đã gắn việc học tập và làm theo Bác vào từng công việc cụ thể hằng ngày, giải quyết nhanh gọn những công việc còn tồn đọng, ngăn chặn những biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giao dịch hành chính.

Đến nay, 10 đảng bộ, 18 chi bộ, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, như: Đảng bộ cơ quan Thành ủy, Đảng bộ cơ quan Mặt trận các tổ chức chính trị-xã hội thành phố, Trung tâm công viên-cây xanh Đồng Hới...

Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới hiệp thương với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện nếp sống văn minh đô thị Đồng Hới giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQVN thành phố, các xã, phường đã đăng ký 194 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các chương trình, đề án của thành phố, như: xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; tuyến đường tự quản; khu dân cư không có ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội... góp phần tích cực vào việc xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Theo ông Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đối với việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, Thành ủy cũng đã chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ ở từng vị trí công tác; tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị và yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng đã xác định được khâu đột phá.

Đến nay, toàn thành phố có 87% các đảng bộ, chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên được đưa vào tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và xét thi đua khen thưởng cuối năm.

Đáng chú ý, đảng bộ 16 xã, phường đã tổ chức triển khai ký cam kết với 35 đảng bộ bộ phận (với 114 chi bộ) và 295 chi bộ trực thuộc với 476 mô hình thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Tiêu biểu, mô hình phát động cuộc thi viết “Nhật ký cá nhân về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng bộ phường Đồng Mỹ; mô hình “Gần dân, sát dân” ở Đảng bộ phường Bắc Lý, xã Thuận Đức, xã Bảo Ninh...

Nhiều cấp ủy cũng đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt hàng tháng đã trở thành nền nếp ở nhiều địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan, đơn vị. Điển hình như ngành Giáo dục- Đào tạo TP. Đồng Hới triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Xây dựng người thầy mẫu mực - tận tụy - sáng tạo”.

Bà Trần Thị sáu, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo TP. Đồng Hới cho biết, ngành gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào dạy, học, làm việc và hoạt động chính trị xã hội của các tổ chức trong nhà trường, như: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện tốt “Quy tắc ứng xử văn hóa” trong đơn vị, xây dựng mô hình “Thiếu nhi Đồng Hới thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy”, “Tủ sách Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ”...

Chi bộ các nhà trường cũng đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn, đội; lồng ghép vào các hoạt động của chuyên môn; tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho tập thể giáo viên và học sinh bằng nhiều hình thức.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]