VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Những kết quả xây dựng nông thôn mới ở vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Toàn tỉnh có 60 xã vùng miền núi, dân tộc thiểu số, gồm 28 xã vùng cao và 32 xã miền núi, trong đó có 40 xã đặc biệt khó khăn, 22 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc 11 xã khu vực II được thụ hưởng Chương trình 135.
Trong những năm qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã vùng miền núi, dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần làm khởi sắc, đổi mới bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống của người dân, giữ vững an ninh - chính trị trên địa bàn.

Xác định xây dựng NTM là Chương trình mang tính lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên các cấp, các ngành và địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa quy định của Trung ương tương đối đồng bộ, đầy đủ, sát đúng với tình hình thực tế, góp phần triển khai sâu rộng công tác xây dựng NTM trong toàn hệ thống chính trị. Đặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai sớm cơ chế đầu tư đặc thù và kịp thời hướng dẫn quy định mới của Trung ương như thực hiện lồng ghép nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu Quốc gia, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; cho phép UBND các xã được giữ lại 80% tiền đấu giá quyền sử dụng đất để phục vụ cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; huy động các khoản đóng góp của Nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện; cơ chế, chính sách đối với xã, huyện chỉ đạo điểm của tỉnh… Nhiều địa phương đã chủ động ban hành thêm một số chính sách như: Hỗ trợ xi măng, vật tư làm đường giao thông; thưởng các xã về đích; trích ngân sách hỗ trợ hoạt động của Ban Phát triển thôn...

Cùng với đó, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mạnh dạn hơn trong việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác; xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chất lượng cao; chú trọng phát triển nông nghiệp cận đô thị gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, từng bước giải quyết việc làm cho người dân, góp phần cải thiện đời sống người dân. Đến nay, 100% xã có đường giao thông vào tận trung tâm xã; gần 60 xã có điện lưới Quốc gia; hệ thống thông tin liên lạc đã đến được trung tâm các xã vùng sâu, biên giới; 100% xã có trạm y tế và trường học; nhiều trạm y tế và trường học đạt chuẩn… 60 xã vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có 741 tiêu chí đạt chuẩn, tăng 598 tiêu chí so với trước khi triển khai và 221 tiêu chí so với kết thúc giai đoạn 1; bình quân đạt 12,4 tiêu chí/xã, tăng 10,1 tiêu chí/xã, thấp hơn 2,9 tiêu chí/xã so với toàn tỉnh (15,3 tiêu chí /xã); có 06 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 10%; 08 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, chiếm 13,3%; 34 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, chiếm 56,7%; 12 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, chiếm 20% và không có xã dưới 05 tiêu chí.

Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng NTM giữa các địa phương còn khá lớn, trong khi nhiều xã trên địa bàn tỉnh đã chuyển sang giai đoạn nâng chất lượng tiêu chí, xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu thì một số xã vùng miền, dân tộc thiểu số có số tiêu chí đạt rất thấp. Phần lớn người dân ở các xã vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sử dụng nguồn nước tự nhiên mà chưa qua xử lý nên không đảm bảo các tiêu chuẩn về nước hợp vệ sinh và nước sạch; việc thả rong gia súc trong chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường; thiếu bãi chứa rác, thiếu phương tiện xử lý thu gom rác, nước thải. Những tập quán lạc hậu, sự khác biệt trong quy định của nếp sống văn hóa mới và phong tục tập quán truyền thống dân tộc đang làm cho việc hoàn thiện tiêu chí văn hóa trở nên khó khăn. Một bộ phận người dân còn suy nghĩ ỷ lại, trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, hình thức sản xuất chưa thay đổi nên hiệu quả sản xuất kinh tế chưa cao, thu nhập còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao...

Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 có thêm 02 xã vùng miền núi, dân tộc thiểu số đạt chuẩn NTM; bình quân đạt trên 15 tiêu chí/xã; số xã dưới 10 tiêu chí chiếm gần 10%; tăng bình quân 01 - 02 tiêu chí/xã; không có xã nào không tăng tiêu chí, đồng thời tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; triển khai đồng bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn NTM tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, toàn tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt tinh thần xây dựng NTM thực sự trở thành nơi đáng sống, chú trọng phát triển toàn diện đời sống kinh tế - tinh thần của người dân; tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khác biệt, cách làm hay, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 và “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”… Cùng với đó, các ngành, địa phương chú trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn, tập trung ở những xã nghèo, đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững; tăng cường bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hợp lý, giữ gìn được những đặc trưng, bản sắc riêng.

Mặt khác, toàn tỉnh cũng tập trung nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự; thường xuyên tổ chức hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… nhằm phát huy, bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp; xây dựng, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình cụm liên kết về an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để thực sự tạo ra NTM bình yên. Đặc biệt, từng địa phương phải xác định rõ các tiêu chí trọng tâm để tập trung chỉ đạo, nhất là tiêu chí về đời sống người dân, môi trường, văn hóa và an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh giải pháp huy động, đa dạng hóa nguồn vốn để xây dựng NTM...

 

Mai Anh

[Trở về]