VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phân bổ 11,6 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề lao động nông thôn cho các ngành, địa phương Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn 11,6 tỷ đồng.
Cụ thể, huyện Lệ Thủy được phân bổ hơn 1,2 tỷ đồng; huyện Quảng Ninh hơn 01 tỷ đồng; thành phố Đồng Hới 01 tỷ đồng; huyện Bố Trạch 1,3 tỷ đồng; thị xã Ba Đồn 01 tỷ đồng; huyện Quảng Trạch 1,3 tỷ đồng; huyện Tuyên Hóa 1,1 tỷ đồng; huyện Minh Hóa 1,1 tỷ đồng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 920 triệu đồng; Chi cục Phát triển nông thôn 200 triệu đồng; Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Bố Trạch 350 triệu đồng; Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa 500 triệu đồng; Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Lệ Thủy 350 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị căn cứ nội dung hỗ trợ chi tiết, quy định lập, phân bổ, chấp hành dự toán tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và các quy định của pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, triển khai các hoạt động theo đúng hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức huy động, lồng ghép nguồn vốn, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện (6 tháng, hàng năm) về UBND tỉnh.

Hồng Mến

[Trở về]