VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phân bổ hơn 112 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 về việc phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh đã phân bổ 112.280 triệu đồng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó vốn đầu tư phát triển 76.099 triệu đồng; vốn sự nghiệp 36.181 triệu đồng. Cụ thể, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng, phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo huyện nghèo Minh Hóa, mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo và hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài... thuộc Chương trình 30a 48.468 triệu đồng; Chương trình 135 là 60.365 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 là 1.618 triệu đồng; hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin 3.006 triệu đồng; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 832 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở chuyên ngành quản lý chương trình, dự án chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai các hoạt động cho đơn vị, địa phương, chủ đầu tư thực hiện đúng quy định; tổ chức huy động, lồng ghép các nguồn vốn, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Mai Anh

[Trở về]