VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG LÃNH ĐẠO

1. Giám đốc Trương Công Minh

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và trước pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT Quảng Bình ban hành theo Quyết định số 668/QĐ - TCCB – LĐ của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các văn bản quy định khác của Tập đoàn. Giám đốc là người có quyền quản lý và điều hành cao nhất của VNPT Quảng Bình. 

Trực tiếp chỉ đạo: Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo, đổi mới doanh nghiệp; Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn, dài hạn; Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; Kinh tế, kế toán, tài chính, thống kê; Đầu tư - Phát triển; Công tác Quốc phòng - An ninh; thanh tra, tổng hợp, thi đua, khen thưởng, đối ngoại; hoạt động báo chí, thông tin, truyền thông; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng; Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão - Giảm nhẹ thiên tai; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự VNPT Quảng Bình; Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

2. Phó Giám đốc Phạm Xuân Thuần

Giúp Giám đốc quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công..

Trực tiếp giúp Giám đốc chỉ đạo: Công tác phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống mạng truyền dẫn, chuyển mạch, ngoại vi, BTS và các dịch vụ viễn thông; Xây dựng kế hoạch, quy hoạch mạng viễn thông Quảng Bình hàng năm, từng giai đoạn và kế hoạch chiến lược lâu dài; Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thư­ởng VNPT Quảng Bình; Công tác Văn phòng, Hành chính, Bảo vệ; Hoạt động lịch sử, truyền thống, văn hóa, thể thao, đoàn thể; chương trình “Vì tiến bộ của phụ nữ”; Xây dựng các phương án, kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất về: Phòng chống lụt bão - Giảm nhẹ thiên tai, Quốc phòng, An ninh, Bảo vệ, Tự vệ.

 

3. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Chươngg

Giúp Giám đốc quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Trực tiếp giúp Giám đốc chỉ đạo: Hoạt động kinh doanh của VNPT Quảng Bình; Công tác phát triển và nâng cao chất lượng mạng công nghệ thông tin và các dịch vụ về công nghệ thông tin; Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển công nghệ thông tin hàng năm, từng giai đoạn và kế hoạch chiến lược lâu dài; Khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến, hợp lý hoá sản xuất; Công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ.

[Trở về]