VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đạt chuẩn bền vững Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 175/KH-HĐPH ngày 11/12/2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.
Theo đó, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý, UBND huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ PBGDPL; tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL của tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước; tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” và duy trì mô hình Ngày Pháp luật hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn; tăng cường tổ chức PBGDPL cho đối tượng đặc thù; triển khai có hiệu quả các Chương trình phối hợp liên ngành về công tác PBGDPL đã ký kết giữa những cơ quan, tổ chức...Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức liên quan cũng sẽ triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường PBGDPL giúp nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên; chú trọng công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nội dung của Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn...

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp do tỉnh quản lý và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp huyện, tổ hòa giải; tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; văn bản có liên quan mật thiết đến đời sống của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn; các văn bản pháp luật về thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tiêu chí PAPI, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp...

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân; giữ gìn đoàn kết, giảm bớt khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đạt chuẩn bền vững; đồng thời triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương, kế hoạch, định hướng của Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương trong công tác PBGDPL phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Minh Huyền

[Trở về]