VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phấn đấu cải thiện thứ hạng đối với lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019 do Bộ Nội vụ công bố, Quảng Bình đạt 80,8/100 điểm, xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố. Trong 08 lĩnh vực được đánh giá, lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của tỉnh đạt 8,8/10 điểm, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố. Qua lấy ý kiến đánh giá của công chức lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, huyện, doanh nghiệp và người dân, điểm số đánh giá về chất lượng văn bản QPPL do tỉnh ban hành đạt 3,8/5 điểm.
Để tiếp tục phấn đấu cải thiện thứ hạng đối với lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL trong năm 2020, góp phần nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính chung của tỉnh, ngày 20/5/2020, Sở Tư pháp đã có Công văn đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chương trình, kế hoạch ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh được ban hành hàng năm hoặc từ yêu cầu quản lý Nhà nước của ngành, lĩnh vực, địa phương, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản đảm bảo đúng tiến độ, thẩm quyền, trong đó chú trọng xem xét thứ tự ưu tiên về tính cấp thiết, hợp lý, khả thi của băn bản. Quá trình tham mưu soạn thảo cần tuân thủ đầy đủ quy trình; tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ở địa phương, nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước.... cũng như lấy ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị có liên quan, đối tượng chịu tác động của văn bản.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát nội dung được giao quy định chi tiết trong văn bản QPPL của cấp trên và tình hình thực tiễn công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn để kịp thời đề xuất xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết ngay sau khi văn bản cấp trên được thông qua đảm bảo tính kịp thời trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở địa phương; tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý...

Căn cứ kết quả tự đánh giá chất lượng văn bản QPPL của tỉnh trong năm 2019, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nâng cao hơn nữa chất lượng văn bản QLPL của địa phương...

Hồng Mến

[Trở về]