VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tin có hình
(Quang Binh Portal) -  Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3376/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Phân loại cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

1. Đối với cấp xã: Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 151 đơn vị

2. Đối với cấp huyện: Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 08 đơn vị

3. Đối với cấp tỉnh: Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng)

Điều 2. Thời gian áp dụng các nội dung tại Điều 1 từ 19h00 ngày 20/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Điều 3.

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ phân loại cấp độ dịch COVID-19 tại Quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về việc Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý, kịp thời tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chỉnh phân loại cấp độ dịch COVID-19 theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cập nhật Bản đồ cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình theo Quyết định của UBND tỉnh ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 20/10/2021

 

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN