VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, Nhân dân, trong phòng, chống tham nhũng 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực trên tất cả các mặt, qua đó góp phần quan trọng giữ vững an ninh - chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.
Xác định được tầm quan trọng của công tác PCTN, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và đưa vào chương trình giáo dục đào tạo, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (Khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; kịp thời chỉ đạo, định hướng cung cấp quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, nhất là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngoài hình thức tuyên truyền bằng việc tổ chức hội nghị, họp giao ban, phát hành tờ gấp, sách bỏ túi, qua Bản tin Tư pháp, qua các chuyên mục trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Website của cơ quan, đơn vị, địa phương, niêm yết công khai thủ tục hành chính, tổng kết, góp ý dự án luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý... công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN còn được thực hiện thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 với sự tham gia của 70 đại biểu, trong đó có nội dung định hướng công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN trong năm 2020; lồng ghép tuyên truyền về PCTN trong in ấn, phát hành 112.400 tài liệu tuyên truyền; đồng thời triển khai thực hiện một số chuyên mục PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã đã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, ký kết giao ước giữa Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quy chế làm việc để đánh giá, xác định trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên các mặt: Tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực lãnh đạo, quản lý, đảm bảo đúng nguyên tắc, khách quan, dân chủ, toàn diện, không áp đặt, chủ quan. Qua triển khai thực hiện, trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên trong thực thi nhiệm vụ và công tác chỉ đạo, điều hành.

Nhằm phát huy vai trò của xã hội về PCTN, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức thành viên cũng đã tăng cường phối hợp trong việc tuyên truyền, PBGDPL về PCTN, lãng phí; giám sát việc thực hiện của đơn vị trong phòng ngừa cũng như xử lý tham nhũng; tuyên truyền, PBGDPL, vận động Nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, thực hiện giám sát cộng đồng trong xây dựng các công trình dự án tại địa phương. Vai trò trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN ngày càng được nâng lên, đặc biệt là thúc đẩy được phong trào toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa tham nhũng.

Tuy nhiên, công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn chung còn yếu; chưa phát huy hết vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về PCTN, lãng phí; nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu trong công tác PCTN, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa cao; một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm, hạn chế là do cơ chế, chính sách, thể chế về pháp luật chưa đồng bộ, có những mặt còn bất cập; công tác quản lý Nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý có phần còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế chính sách hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi; một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN; có cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng...

Để công tác PCTN tiếp tục đạt được kết quả toàn diện, tích cực, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, 6 tháng cuối năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó chú trọng việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai minh bạch; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ PCTN.

Cùng với đó, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, nhất là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Đối với các cơ quan chức năng gồm Thanh tra, Ủy ban kiểm tra, Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tích cực chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm như: Quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên, khoáng sản; quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện chính sách xã hội...; ngăn chặn, xử lý nghiêm những biểu hiện "lợi ích nhóm", doanh nghiệp "sân sau" kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm; đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng...

Minh Huyền

[Trở về]