VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc xây dựng xã hội học tập 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) giai đoạn 2012 - 2020” của Chính phủ, những năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết, lợi ích và tầm quan trọng trong việc XDXHHT, học tập suốt đời (HTSĐ). Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng xã hội toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng xây dựng các phong trào học tập có hiệu quả, thu hút nhiều lao động tham gia; đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, HTSĐ trong cơ quan, gia đình, dòng họ, cộng đồng nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho công tác, hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân và cộng đồng.
Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của việc HTSĐ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo xây dựng chuyên mục XHHT trên Trang Thông tin điện tử của ngành để cập nhật văn bản chỉ đạo, hình ảnh hoạt động, bài viết, tài liệu về XHHT; hướng dẫn các Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về công tác XDXHHT. Đến nay, có trên 300 tin, bài, phóng sự, phản ánh về công tác giáo dục; 700 tin, bài, phóng sự, phản ánh về công tác tuyên truyền về XHHT đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; gần 1.000 tin, bài viết, ảnh liên quan đến hoạt động Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); phong trào khuyến học, khuyến tài và XDXHHT... Cùng với đó, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ” hàng năm; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc HTSĐ và XDXHHT; phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh để tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng về XDXHHT thông qua phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập.

Mặt khác, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Đối với Hội Khuyến học cấp huyện, hàng tháng có chuyên mục đưa tin trên Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương; duy trì chương trình phát thanh “Măng non”, “Tiếng trống khuyến học, tiếng loa khuyến học”. Nhiều địa phương tiếp tục phát huy liên hoan “Tiếng hát khuyến học” để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, Nhân dân về khuyến học, khuyến tài, HTSĐ góp phần XDXHHT. Hội Khuyến học các cấp cũng đã vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng đăng ký, phấn đấu đạt các danh hiệu học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị do cấp xã quản lý.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, xã, phường tổ chức tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách liên quan đến công tác XDXHHT; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài; chỉ đạo Phòng GD&ĐT phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện; xây dựng những điển hình tiên tiến về gia đình học tập, dòng họ học tập; tuyên truyền, vận động Nhân dân, học sinh tích cực đọc sách tại nhà văn hóa, thư viện, bưu điện...

Mặc dù, Đề án XDXHHT đã được tổ chức tuyên truyền, triển khai rộng khắp trên toàn địa bàn tỉnh, tuy nhiên, do đặc điểm về trình độ dân trí, vị trí địa lý của từng địa phương nên công tác XDXHHT phát triển chưa đồng đều. Hoạt động tham mưu, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể nhằm tăng cường quản lý, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ XDXHHT chưa thực sự chặt chẽ, thiếu cơ chế, hạn chế về nội dung phối hợp. Một số sở, ban ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm tới việc triển khai tổ chức thực hiện hoạt động XDXHHT của đơn vị...

Để triển khai thực hiện tốt mục tiêu của Đề án đến năm 2020, các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền nội dung XDXHHT trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo trong cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, khu dân cư; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập; tổ chức có hiệu quả “Hưởng ứng tuần lễ HTSĐ”; tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của HTSĐ đến với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc XDXHHT; chủ động ban hành chủ trương, nghị quyết, chương trình về XDXHHT, kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải có ý thức tự giác, tích cực trong việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, có ý thức tuyên truyền mọi người cùng tích cực tự học, góp phần XDXHHT. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng; đồng thời củng cố, phát triển mô hình hoạt động “Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng”...

Minh Huyền

[Trở về]