VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính và giải quyết hồ sơ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1140/UBND-KSTT ngày 01/7/2020 về việc thực hiện một số nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo kết quả giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan hành chính Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn, huyện, thị xã, thành phố triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhiệm vụ về cải cách TTHC được giao tại Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh và chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải cách TTHC, đảm bảo sự gắn kết giữa cải cách TTHC với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện TTHC thông qua việc sử dụng các mẫu phiếu/văn bản, nêu rõ lý do trong trường hợp yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, từ chối giải quyết hoặc giải quyết quá hạn; đính kèm lên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử; chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC sai sót, quá hạn.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng và phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền quy trình nội bộ, quy trình liên thông và quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC trên cơ sở các TTHC đã được công bố, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử theo đúng quy định.

Mặt khác, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống thông tin điện tử liên quan đến cải cách TTHC như: Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thống thông tin một cửa điện tử, Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh...; tham mưu triển khai đúng tiến độ theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đảm bảo năng lực hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động tin cậy, thông suốt trong thực hiện TTHC và giải quyết công việc của cơ quan hành chính Nhà nước trên môi trường điện tử.

Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công của tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, tiếp tục đưa các TTHC vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp; tích cực tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các nhiệm vụ cải cách TTHC theo quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công trong giải quyết TTHC để tồn đọng, sai sót.

Ngoài ra, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bố trí các lớp tập huấn về cải cách hành chính nói chung và cải cách TTHC nói riêng trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm của UBND tỉnh; đồng thời đưa kết quả cách hành chính, cải cách TTHC vào tiêu chí xét thi đua - khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Minh Huyền

[Trở về]