VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt 03 quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, có 03 quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh gồm: Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Đối với trường hợp không phải kiểm tra, xác minh); thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Đối với trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau).

Quyết định nêu rõ, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo cấp xã áp dụng quy trình dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại Quyết định này thay thế cho các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đã được UBND cấp huyện phê duyệt theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính; lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định này, gửi UBND cấp huyện tổng hợp để gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dịch vụ công được phê duyệt tại Quyết định này trên địa bàn tỉnh theo chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực; đăng ký số điện thoại và hộp thư điện tử của đơn vị đầu mối của Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn thực hiện từng dịch vụ công trực tuyến; gửi Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến để tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần được hướng dẫn, hỗ trợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2020.

Minh Huyền

[Trở về]