VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt 05 quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo 
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình. 
Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 05 quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, gồm: Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa; thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học; cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục; giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Trên cơ sở các dịch vụ công trực tuyến đã được phê duyệt, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp tổ chức xây dựng, chạy thử nghiệm, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm áp dụng các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt thay cho các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

PV:NQ

[Trở về]