VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt 07 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4821/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh.  
Theo đó, có 07 quy trình nội bộ liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản được phê duyệt, đó là: Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6, Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (thời gian giải quyết TTHC 32 ngày); chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (32 ngày); lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (30 ngày); cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (trường hợp không xét duyệt, tổ chức chấm điểm) (30 ngày); cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm) (60 ngày); bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước (45 ngày); chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (30 ngày).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả TTHC lên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. 

N.Q

[Trở về]