VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt 12 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung tại Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh. 
Theo đó, 12 quy trình nội bộ liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực tôn giáo được phê duyệt, đó là: Công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (thời gian giải quyết TTHC 43 ngày); đăng ký sửa đổi Hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (22 ngày); đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (43 ngày); đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà Tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích (22 ngày); đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam (22 ngày); đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh (22 ngày); đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh (22 ngày); đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (22 ngày); đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (22 ngày); đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (43 ngày); đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của Hiến chương (33 ngày); đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của Hiến chương của tổ chức (33 ngày).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. 

N.Quý

[Trở về]