VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt Đề án huy động nguồn lực tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4897/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án huy động nguồn lực tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025.
Mục tiêu tổng quát của Đề án là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được huy động trong thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chủ trương, chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; phù hợp Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và xu thế, tình hình trước yêu cầu đặt ra đối với phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, Đề án cũng nhằm đảm bảo nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng và phục vụ sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn theo hướng phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái, thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu; thúc đẩy phát triển bền vững ở khu vực nông thôn, tạo nên diện mạo mới, sức sống mới ở vùng nông thôn; phát huy nội lực, tận dụng, thu hút và huy động mọi nguồn lực trong giai đoạn 2021 - 2025 từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện xã và chương trình, dự án, tổ chức trong và ngoài nước; nguồn vốn xã hội hóa từ các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và đóng góp của Nhân dân để tập trung thực hiện đảm bảo mục tiêu về xây dựng NTM đã đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đề án cũng hướng tới mục tiêu cụ thể là huy động nguồn lực thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến khoảng 72.400 tỷ đồng, trong đó: Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng; ngân sách địa phương khoảng 2.950 tỷ đồng; lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác khoảng 2.000 tỷ đồng; các nguồn vốn tín dụng 55.000 tỷ đồng; các doanh nghiệp, hợp tác xã và loại hình kinh tế khác đầu tư vào nông nghiệp nông thôn khoảng 10.000 tỷ đồng; đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư khoảng 450 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các cấp, ngành, địa phương vận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương xây dựng chương trình, dự án nhằm tranh thủ nguồn hỗ trợ đầu tư từ Trung ương; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ Trung ương và vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp xây dựng NTM; hoàn thiện chính sách quản lý ngân sách theo hướng phân cấp, phân quyền bảo đảm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm khai thác các thế mạnh của từng huyện, từng xã để tăng thu cho ngân sách địa phương, dành nguồn lực cho xây dựng NTM; tăng cường chỉ đạo hoàn thiện và công bố quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất hàng hóa lớn; có chiến lược và chính sách thu hút đầu tư để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; ưu tiên các dự án đầu tư theo công nghệ tiên tiến, hệ thống quản lý hiện đại.

Mặt khác, các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền về chính sách của Nhà nước trong xây dựng NTM để người dân thấy rõ vai trò chủ thể của mình, tránh tình trạng ỷ lại, trông chờ vào ngân sách Nhà nước; tập trung ưu tiên thực hiện các loại công trình hạ tầng thiết yếu với nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, có sự tham gia của người dân; thực hiện các tiêu chí về môi trường vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo vệ môi trường bền vững; hoàn thiện cơ chế quản lý sử dụng nguồn lực phù hợp với thực tế, quy hoạch, đáp ứng nhu cầu của người dân vùng hưởng lợi; ưu tiên nguồn vốn sự nghiệp để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; xác định rõ, sắp xếp các công trình ưu tiên để triển khai thực hiện trong cả giai đoạn đối với từng thôn, xã…

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet