VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện" và Khung hướng dẫn Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3251/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp sở, cấp huyện" và Khung hướng dẫn Bộ Chỉ số CCHC cấp xã.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ số phải bám sát các mục tiêu CCHC Nhà nước trong giai đoạn 2021 - 2030; hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, từng bước ổn định trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh tới cơ sở; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai CCHC theo chu kỳ hàng năm ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Các tiêu chí trong Chỉ số CCHC phản ánh đúng bản chất của công tác CCHC, phản ánh được những việc làm được và chưa làm được, tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC; tránh tình trạng thành tích trong tự chấm điểm Chỉ số CCHC…

Bộ Chỉ số CCHC cấp sở được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá, 42 tiêu chí và 83 tiêu chí thành phần; Bộ Chỉ số CCHC cấp huyện được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá, 46 tiêu chí và 92 tiêu chí thành phần; Khung tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp xã được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí và 69 tiêu chí thành phần. Tổng số điểm của mỗi Bộ Chỉ số là 100 điểm, được phân bổ cho 02 phần, gồm có điểm tự đánh giá và điểm điều tra xã hội học.

Mục tiêu của Đề án "Xác định Chỉ số cải CCHC cấp sở, cấp huyện" và Khung hướng dẫn Bộ Chỉ số CCHC cấp xã là xây dựng được thang điểm, phương pháp đánh giá chính xác, khoa học, khách quan, phù hợp với đặc điểm, tính chất quản lý Nhà nước của từng cấp; đẩy mạnh công tác CCHC; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước; đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC; tăng cường việc tham gia giám sát của tổ chức, công dân đối với nhiệm vụ CCHC cũng như việc quản lý chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, góp phần cải thiện Chỉ số cạnh tranh (PCI) của tỉnh. Đề án cũng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng, hiệu quả hoạt động, tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp đảm nhiệm công tác CCHC, Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp.

PV Mai Anh

 

[Trở về]