VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Bình đạt tiêu chuẩn 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1511/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Bình đạt tiêu chuẩn.
Đề án nhằm xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Bình trở thành một trong những cơ quan có chất lượng, đảm bảo uy tín về cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc trên địa bàn tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ; phấn đấu trở thành một trung tâm phân tích đáp ứng, thỏa mãn đầy đủ, chính xác yêu cầu chính đáng của khách hàng và tuân thủ đúng quy chế, quy định của pháp luật. Trong đó, mục tiêu cụ thể là xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP.

Các nhiệm vụ chủ yếu để triển khai Đề án gồm: Khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm; cử đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Bình lãnh đạo quản lý chất lượng và cử các thành viên (là viên chức của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Bình) chịu trách xây dựng, giám sát hoạt động kiểm nghiệm thuốc; đào tạo nhận thức, khái niệm và chuẩn mực cơ bản về yêu cầu GLP; đào tạo các vấn đề cơ bản về đảm bảo đo lường phòng thí nghiệm cho cán bộ quản lý và kỹ thuật của phòng thí nghiệm; thiết kế hệ thống quản lý phù hợp với thực trạng của phòng thí nghiệm và đáp ứng được các yêu cầu của GLP đối với phạm vi đề nghị công nhận; bổ sung, sửa đổi một số văn bản...

Sau khi đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị... sẽ đào tạo bổ sung cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của phòng thí nghiệm về phương pháp thử nghiệm trong phạm vi đề nghị công nhận; lựa chọn đối tác trong hiệu chuẩn trang thiết bị của phòng thí nghiệm để đảm bảo tính liên kết chuẩn; triển khai các hoạt động theo HTQL đã xây dựng trong bộ phận, tổ chức có liên quan đến hoạt động mở rộng phạm vi được công nhận phù hợp theo quy định GLP; đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm; phân tích kết quả đánh giá và thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa, đề xuất biện pháp cải tiến, hoàn thiện HTQL; tiến hành các thủ tục đăng ký; xem xét đánh giá của Cục quản lý Dược- Bộ Y tế; hướng dẫn phòng thí nghiệm thực hiện hành động khắc phục các phát hiện không phù hợp (nếu có) cho đến khi phòng thí nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm nhận được cấp Chứng chỉ công nhận của Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế .

Hồng Mến

[Trở về]