Bản in     Gởi bài viết  
Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố 

PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

1

Tại thành phố Đồng Hới

đ/m2/tháng

15.000

2

Tại các huyện, thị xã

đ/m2/tháng

10.000

Nguồn: Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

[Trở về]