VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII 
(Quang Binh Portal) - Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn phục vụ kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 10/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1119/UBND-NC về việc phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII. 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời xử lý; thành lập Tổ công tác do một đồng chí lãnh đạo UBND cấp huyện làm Tổ trưởng, khi có yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cấp tỉnh vận động đưa công dân khiếu kiện vượt cấp về địa phương giải quyết theo thẩm quyền. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh bố trí cán bộ trực thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII.

Mặt khác, Thanh tra tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền còn tồn đọng. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ chỉ đạo lực lượng hỗ trợ các địa phương ứng phó kịp thời, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

N.Quý

[Trở về]