VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phối hợp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên Phần mềm Một cửa điện tử liên thông tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai việc áp dụng Phần mềm Một cửa điện tử liên thông tỉnh Quảng Bình vào việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực đất đai trong toàn Sở cũng như các đơn vị trực thuộc. Sở đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai đưa vào khai thác dịch vụ tin nhắn SMS Brandname thông báo tình trạng xử lý hồ sơ cấp đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận cho người dân khi đến thực hiện TTHC về đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh trên phạm vi toàn tỉnh, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý Nhà nước, từng bước rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, tăng tính minh bạch trong hoạt động cơ quan Nhà nước, được người dân, doanh nghiệp đón nhận tích cực. 
Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên thông trong lĩnh vực đất đai và dịch vụ tin nhắn SMS Brandname trên Phần mềm Một cửa điện tử liên thông, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy một số địa phương chưa chỉ đạo UBND cấp xã, Trung tâm Giao dịch một cửa liên thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, luân chuyển hồ sơ liên thông trên phần mềm Một cửa điện tử qua Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và ngược lại; chưa bố trí đủ số lượng cán bộ tại Trung tâm Giao dịch một cửa liên thông để tiếp nhận hồ sơ đăng ký TTHC trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện giải quyết, số lượng hồ sơ quá hạn, trễ hẹn tại tài khoản cán bộ tiếp nhận một cửa thuộc UBND cấp xã, cấp huyện còn rất lớn; số lượng hồ sơ đã và đang giải quyết trên phần mềm không phản ánh đúng tình trạng giải quyết hồ sơ trên thực tế cho người dân và không có tin nhắn thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ đến người dân; đồng thời làm ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, khó khăn trong công tác quản lý đất đai ở các cấp.

Để kịp thời giải quyết các TTHC về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nắm bắt được tình trạng xử lý hồ sơ khi tham gia giao dịch và sử dụng dịch vụ tin nhắn SMS Brandname đạt được hiệu quả thiết thực, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 370/STNMT-VPĐKĐĐ về việc phối hợp tiếp nhận, giải quyết các TTHC về đất đai trên Phần mềm Một cửa điện tử liên thông tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí đủ số lượng cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký TTHC trong lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Giao dịch Một cửa liên thông để tiếp nhận các hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện giải quyết; chỉ đạo Trung tâm Giao dịch Một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện thực hiện việc theo dõi, giám sát, tiếp nhận, luân chuyển đồng bộ giữa hồ sơ giấy và hồ sơ số trên Phần mềm Một cửa điện tử đối với các hồ sơ cần thực hiện liên thông qua Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và ngược lại; Chỉ đạo UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và luân chuyển hồ sơ liên thông trên Phần mềm Một cửa điện tử qua Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo đúng trình tự, thời gian giải quyết TTHC.

Trong quá trình thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối phối hợp cùng Văn phòng Đăng ký đất đai để thường xuyên tổng hợp, báo cáo số lượng hồ sơ liên thông trong lĩnh vực đất đai trên Phần mềm Một cửa điện tử từ cấp xã, cấp huyện, tình hình vận hành, khai thác hệ thống tin nhắn SMS Brandname và các khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp giải quyết hồ sơ liên thông giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các đơn vị có liên quan để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết. 

N.Q

[Trở về]