VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Phối hợp tuyên truyền kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/07/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1141/UBND-TH về việc phối hợp tuyên truyền kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Báo Quảng Bình phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện các nội dung tuyên truyền về kết quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian tổ chức hội nghị sơ kết; Đài Phát thành - Truyền hình Quảng Bình thực hiện 01 phóng sự tuyên truyền về kết quả tín dụng chính sách xã hội...

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện, cơ quan truyền thông tại địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức thông tin, tuyên truyền về kết quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang Thông tin điện tử các huyện, thị xã, thành phố, Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn và Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại địa phương.

Mai Anh

[Trở về]