VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất, kinh doanh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3157/VPUBND-NCVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong về phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất, kinh doanh với nội dung cụ thể như sau:

 

UBND tỉnh nhận được Công văn 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất, kinh doanh (có photo Côngvăn của Bộ Y tế kèm theo), đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp (gọi tắt là đơn vị), UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả theo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế (Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế).

2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các cơ quan liên quan thống nhất kế hoạch và phương án phòng, chống dịch của các đơn vị trên địa bàn đảm bảo vừa an toàn phòng, chống dịch vừa sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai phòng, chống dịch tại các đơn vị tránh chồng chéo (không để xảy ra tình trạng nhiều đơn vị chức năng kiểm tra một doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh) để có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả, đảm bảo hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Giao Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại các Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 và Công văn số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế và các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

4. Giao Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc và định kỳ đối với người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 (xét nghiệm sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 20% người lao động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh khi đơn vị chưa có ca mắc COVID-19; xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có ca mắc COVID-19).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở: Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải; Công an tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện.

Nguồn: Công văn số 3157/VPUBND-NCVX ngày 18/8/2021

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN