VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Quảng Bình hiện có 11 điểm ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu phải xử lý. Đến nay, đã có 06/11 điểm đã hoàn thành việc xử lý, 05/11 điểm còn lại chưa được hỗ trợ kinh phí để xử lý. Ngoài 06 điểm ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu phải xử lý có thêm 03 điểm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu nằm trong danh mục.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước trong các Chương trình, Kế hoạch về bảo vệ môi trường theo từng giai đoạn; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai xử lý ô nhiễm theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg. Để kiểm soát ô nhiễm, xử lý và phục hồi môi trường tại những khu vực bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã rà soát và đề xuất đưa 11 điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu vào Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 về việc phê duyệt Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (gồm có 03 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật cần phải xử lý) và Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 về việc phê duyệt Danh mục các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (gồm có 12 điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 56 điểm gây ô nhiễm môi trường).

Hàng năm, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, báo cáo tiến độ dự án đã và đang thực hiện, tổng hợp danh mục các dự án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để triển khai kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong khuôn khổ thực hiện Dự án UNDP/GEF “Quản lý an toàn các chất POP và hóa chất nguy hại tại Việt Nam”, năm 2019, Ban Quản lý Dự án Quản lý an toàn các chất POP và hóa chất nguy hại tại Việt Nam thuộc Tổng cục Môi trường đã triển khai việc xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại khu vực Hung Nhàn, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa. Dự án đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương quản lý.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn khó khăn trong việc thông tin về công nghệ xử lý môi trường; địa điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật thường nằm trong khu dân cư, trường học, nhà văn hóa thôn, trong vườn các hộ dân nên việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thu gom vận chuyển xử lý rất khó khăn, làm chậm tiến độ thi công Dự án; nguồn kinh phí thực hiện xử lý ô nhiệm môi trường còn thiếu. Ngoài 11 điểm tại tỉnh Quảng Bình đã được đưa vào danh mục xử lý theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đã xử lý được 06 điểm, 05 điểm chưa được hỗ trợ kinh phí xử lý) và theo kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ trên địa bàn tỉnh còn khoảng 65 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật cần phải bổ sung kinh phí nhằm xác định quy mô, mức độ ô nhiễm và khoanh vùng cảnh báo ô nhiễm để người dân biết, hạn chế tiếp xúc, có kế hoạch xử lý dần theo thứ tự ưu tiên các điểm ô nhiễm nghiêm trọng nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa bố trí được kinh phí thực hiện.

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chủ động đưa ra các biện pháp quản lý, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch xử lý và phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, hỗ trợ tỉnh trong việc điều tra chi tiết các điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh để lập dự án đưa vào kế hoạch hỗ trợ xử lý của Chính phủ; đồng thời hỗ trợ kinh phí thực hiện 07 dự án xử lý điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trên địa bàn tỉnh; có văn bản hướng dẫn các công nghệ xử lý hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đặng Hà

[Trở về]