VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quản lý, xử lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chỉ thị 7124/CT-BNN-TY ngày 31/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 29/9/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1153/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý, xử lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 710/UBND-KTN ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã, các phòng, ban chuyên môn tổ chức rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm về quy định hiện hành của pháp luật trong giết mổ gia súc, gia cầm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nghiêm Điều 17 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những cơ sở xếp loại C mà không thực hiện khắc phục lỗi theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hồng Mến

[Trở về]