VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quán triệt và triển khai nghiêm túc nội dung Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 06/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, đội ngũ trí thức của tỉnh tăng khá nhanh về số lượng, chất lượng ngày càng trẻ hóa, từng bước phát huy vị trí, vai trò là nòng cốt trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phổ biến kiến thức trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tỉnh đã từng bước đổi mới cơ chế, chính sách và thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức được cống hiến, sáng tạo, phát triển. Các tổ chức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được thành lập, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, đã tập hợp, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức.
Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ trí thức trên địa bàn tỉnh hiện còn ít, thiếu chuyên gia đầu ngành, cán bộ có khả năng tổ chức thực hiện những chương trình, dự án nghiên cứu lớn và cán bộ trẻ kế cận có trình độ cao; cơ cấu chưa hợp lý, ngành nghề, độ tuổi, giới tính, phân bố tập trung chủ yếu ở nhóm ngành Khoa học Xã hội, đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế. Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất tạo môi trường làm việc để đội ngũ trí thức phát huy năng lực sáng tạo, nghiên cứu chuyên sâu còn hạn chế, chưa đồng bộ. Cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ, khuyến khích chưa đủ sức thu hút trí thức, chuyên gia đầu ngành về công tác tại tỉnh và các ngành.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 12/8/2019, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 747-CV/TU yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc nội dung Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X); phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chương trình hành động số 27-CTr/TU và các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Kết luận số 52-KL/TW; kịp thời rà soát, ban hành, bổ sung chủ trương, cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ… đủ mạnh để thu hút nhân tài, nhất là nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, nhà khoa học con em tỉnh Quảng Bình, những nhà khoa học trẻ, nhà khoa học từ doanh nghiệp, nhà khoa học đã nghỉ chế độ công tác có nhiều tâm huyết và kinh nghiệm tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện xã hội; đổi mới công tác quản lý đội ngũ trí thức, thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức; mở rộng hợp tác, giao lưu giữa các tỉnh trong nước và quốc tế về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức học tập, tiếp cận thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mặt khác, Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân nội dung Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; tiếp tục thực hiện chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, viết bài về hoạt động nghiên cứu, phổ biến kiến thức của đội ngũ trí thức trong phát triển, ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống.

Mai Anh

[Trở về]