VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy có hiệu quả, ngay sau khi Luật Phòng, chống ma túy (PCMT) được ban hành, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp, ngành triển khai, phổ biến, thi hành Luật PCMT và các văn bản pháp luật khác liên quan ma túy; tổ chức hội nghị phổ biến Luật PCMT đến lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện. Theo đó, căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương, các huyện, thị xã, thành phố đã lập kế hoạch chi tiết, cụ thể triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy; văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan ma túy rộng khắp trên toàn tỉnh.
Hàng năm, toàn tỉnh đều tổ chức thực hiện Tháng hành động PCMT, Ngày Toàn dân PCMT (ngày 26/6), Ngày Phòng, chống HIV/AIDS (ngày 01/12). Đặc biệt, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về tội phạm, tệ nạn ma túy, phương thức, thủ đoạn, chế tài xử lý đối với tội phạm ma túy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình địa bàn. Cụ thể như lồng ghép nội dung tuyên truyền về PCMT vào các buổi sinh hoạt nội bộ cơ quan, đơn vị, hoạt động ngoại khóa ở trường học; cuộc thi, hoạt động thuyết trình, thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia; mở rộng tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Website của các cấp, các ngành.

Nhờ đó, công tác PCMT trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh việc các lực lượng chức năng đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép các chất ma túy, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng đối với kết quả PCMT. Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác đấu tranh PCMT và nâng cao nhận thức hơn nữa về tác hại, hiểm hoạ của ma túy đối với đời sống kinh tế - xã hội, vấn đề lây nhiễm HIV - AIDS do tiêm chích ma túy.

Đặc biệt, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng PBGDPL tỉnh, các Ban Chỉ đạo các Đề án về PBGDPL tổ chức và phối hợp tổ chức 20 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hội nghị tổng kết với hơn 34.100 lượt người tham gia; in ấn, xuất bản, phát hành 62.700 tài liệu tuyên truyền; thực hiện 06 chuyên mục Pháp luật và Đời sống trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, 06 Chuyên mục PBGDPL trên Báo Quảng Bình, tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp năm 2018 với gần 1.000 lượt người tham gia. Trong tháng 4, Sở đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức 01 “Phiên tòa giả định” tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về PCMT học đường năm 2019 nhằm tuyên truyền, phổ biến và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCMT cho hơn 700 học sinh của trường. Ngoài kết hợp với việc kiểm tra công tác Tư pháp, Sở đã hướng dẫn và kiểm tra công tác PBGDPL, xây dựng tủ sách pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở ở các địa phương, cơ sở nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền PBGDPL nói chung trong đó có tuyên truyền về PCMT.

Cùng với đó, các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã phát huy được vai trò chủ đạo, tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, địa phương, tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có nội dung trực tiếp và liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; đồng thời tích cực phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức các buổi tuyên truyền hoặc lồng ghép tuyên truyền được thông qua hình thức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ điển hình như: Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh mỗi quý, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Ngoài các hình thức trên, các đơn vị, địa phương tiếp tục củng cố, xây dựng, nhân rộng và phát huy tác dụng mô hình về PCMT như: “Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”, “Bản không có ma túy”, “Khu dân cư, trường học không có ma túy và tệ nạn xã hội”, “Tổ truyền thông về ma túy”, “Phụ nữ không có chồng, con vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy”, “Quản lý giáo dục người nghiện”, “5+1”, “4+1”… Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở cũng tập trung hướng dẫn, phối hợp với các ngành và tổ chức thành viên triển khai thực hiện công tác PCMT theo chức năng, lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tiếp tục duy trì mô hình điểm về “Xã, phường, thị trấn lành mạnh không có ma túy, mại dâm”, “Khu dân cư phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS” ở 8/8 huyện, thành phố, thị xã; duy trì và mở rộng hoạt động của 02 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng, 04 xã thí điểm cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm…

Ðể tiếp tục thực hiện tốt công tác PCMT, thời gian tới, cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức rà soát, củng cố kiện toàn nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL và các ngành thành viên Hội đồng; làm tốt chức năng tham mưu cho Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh trong việc định hướng chung và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ thể khác tham gia vào hoạt động tuyên truyền PCMT có hiệu quả; nâng cao khả năng phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức quần chúng ở cơ sở; đưa công tác tuyên truyền đấu tranh PCMT là nhiệm vụ trọng tâm, qua đó kiềm chế và kéo giảm số người nghiện cũng như địa bàn có ma túy. Song song với đó, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL có chất lượng, kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ tốt; tăng cường đổi mới, cải tiến hình thức tuyên truyền, PBGDPL nhằm truyền tải nội dung pháp luật đến với các đối tượng và người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất; củng cố tổ chức các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tuyên truyền, PBGDPL, nhất là cấp huyện và cơ sở; bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL và trình độ lý luận cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến pháp luật phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào một số lĩnh vực pháp luật quan trọng, chú trọng nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình điểm trên thực tế.

Đoàn Hòa (Sở Tư pháp)

[Trở về]