VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được 
(Quang Binh Portal) - Trong 6 tháng đầu năm, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được huyện Quảng Ninh tiếp tục được tập trung chỉ đạo theo kế hoạch; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực để duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt được.
Theo đó, huyện đã hướng dẫn 02 xã Xuân Ninh, Vĩnh Ninh xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để đạt chuẩn NTM nâng cao; giao nhiệm vụ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với 06 thôn và xây dựng 02 thôn Liên xuân, Long Sơn, xã Trường Sơn đạt chuẩn NTM. Đến nay, tổng số tiêu chí của 14 xã trong toàn huyện là 250 tiêu chí, trung bình đạt 17,85 tiêu chí/xã. Cụ thể: Có 12 xã đạt 19 tiêu chí (Lương Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh, Võ Ninh, Vĩnh Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Vạn Ninh, Tân Ninh, Gia Ninh, An Ninh, Hải Ninh); 01 xã đạt 15 tiêu chí xã (Trường Xuân); 01 xã đạt 07 tiêu chí (Trường Sơn).

Đặc biệt, trong 06 tháng đầu năm, toàn huyện đã bê tông hóa 5,8 km, nâng cấp, sửa chữa 4,3 km đường liên xã, trục thôn, ngõ xóm; xây dựng, sửa chữa và nâng cấp hơn 3,2 km kênh mương; tiếp tục xây dựng, sửa chữa 10 công trình trường học; sửa chữa 20 công trình nhà văn hóa thôn. Tổng nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn đạt 82,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, địa phương cũng hướng dẫn các chủ thể kinh tế tiếp tục phát triển sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2021 Gồm: Gạo Vĩnh Tuy, Tinh Dầu sả Xuân Ninh, xúc xích HTX Hà Thắng.

Tuy nhiên, việc thực hiện các tiêu chí chưa đồng đều, một số tiêu chí còn chưa vững chắc, nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng nhất là đường giao thông, kênh mương thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa ở một số xã vẫn còn khó khăn. An ninh trật tự, tệ nạn xã hội ở một số địa phương còn tiềm ẩn phức tạp. Một số xã khó khăn trong việc hoàn thiện tiêu chí nước sạch, môi trường. Việc phát triển chuỗi giá trị, liên kết với các doanh nghiệp trong chế biến và tiêu thụ sản phẩm còn rất hạn chế…

Các tháng còn lại của năm 2021, toàn huyện tiếp tục chỉ đạo từng xã rà soát tiêu chí NTM theo kế hoạch năm 2021, xác định nội dung công việc và những giải pháp để hoàn thành; hướng dẫn xã Vĩnh Ninh, Xuân Ninh tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí về đích NTM nâng cao, xã Võ Ninh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; các thôn Phú Cát, Thôn Tây, Tân Định, Thống Nhất, Phúc Mỹ, Lệ Kỳ 3 đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu năm 2021; hỗ trợ hai xã Trường Xuân, Trường Sơn chưa đạt chuẩn phấn đấu tăng 01 - 02 tiêu chí/xã trong năm; tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia vệ sinh, trồng cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong khu dân cư; đồng thời tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn hóa và nâng cấp các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP.

PV Minh Huyền

[Trở về]