VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước về biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, công tác phối hợp phải tập trung thống nhất dưới sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan đảm bảo hiệp đồng và hỗ trợ lẫn nhau, tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai công tác quản lý Nhà nước về biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh; là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là lực lượng trực tiếp chuyên trách bảo vệ biên giới, cửa khẩu. Các ngành, địa phương liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Quy chế này tham mưu UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến biên giới Quốc gia.

Về nội dung phối hợp, các sở, ban, ngành, địa phương tùy theo chức năng nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới Quốc gia; xây dựng khu vực phòng thủ biên giới; quản lý, bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực biên giới; quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên - môi trường và việc xây dựng các công trình, dự án khu vực biên giới; quản lý các dự án nước ngoài; mở, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới; thực hiện công tác đối ngoại biên phòng; quản lý người nước ngoài vào khu vực biên giới; giải quyết các sự kiện xảy ra trong khu vực biên giới; bố trí cán bộ phụ trách công tác biên giới; trao đổi thông tin, báo cáo; sơ kết, tổng kết...

N.Q

[Trở về]