VĂN BẢN MỚI

Thông tư 15/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng... Tin có hình
Ngày 24/9/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2021/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các...
Xem tiếp
Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định thu, nộp, sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu 
Ngày 30/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu,...
Xem tiếp
Công văn 5680/BKHĐT-QLĐT 2021 tăng cường đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 
Ngày 26/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn 5680/BKHĐT-QLĐT về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19.
Xem tiếp
Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua... 
Ngày 13/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT về việc thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Xem tiếp
Chỉ thị 20/CT-BYT đấu thầu nhằm đảm bảo minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế 
Ngày 01/10/2020, Bộ Y tế đã ra Chỉ thị 20/CT-BYT về việc tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành Y tế.
Xem tiếp
Quyết định 1463/QĐ-BKHĐT 2020 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực đấu thầu 
Ngày 6/10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 1463/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch...
Xem tiếp
Quyết định 4686/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu tỉnh Quảng Bình Tin có hình
Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 4686/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch...
Xem tiếp
Quyết định 357/QĐ-BKHĐT thủ tục hành chính đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu 
Ngày 02/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 357/QĐ-BKHĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu...
Xem tiếp
Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày... 
Chi phí nộp E-HSDT đối với chào hàng cạnh tranh là 220.000 đồng - Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 30/6/2020 tại Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung...
Xem tiếp
Thông tư 14/2020/TT-BYT nội dung đấu thầu trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế công lập 
Ngày 10/7/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-BYT về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.
Xem tiếp