VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy định nội dung, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND, UBND các cấp; hòa giải ở cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ trực tiếp hoặc có liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; hòa giải ở cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, Quyết định quy định rõ một số mức chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm để trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản; xử lý kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo yêu cầu, kế hoạch; họp bàn về kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại cơ quan kiểm tra: Đối với người chủ trì cuộc họp ở cấp tỉnh là 110.000 đồng/người/buổi, cấp huyện 80.000 đồng/người/buổi, cấp xã 60.000 đồng/người/buổi; các thành viên tham dự cuộc họp ở cấp tỉnh là 70.000 đồng/người/buổi, cấp huyện 50.000 đồng/người/buổi, cấp xã 40.000 đồng/người/buổi.

Chi lấy ý kiến chuyên gia đối với văn bản thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp: Cấp tỉnh 420.000 đồng/báo cáo/văn bản, cấp huyện 300.000 đồng/báo cáo/văn bản, cấp xã 210.000 đồng/báo cáo/văn bản.

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra văn bản: Cấp tỉnh 70.000 đồng/văn bản, cấp huyện 50.000 đồng/văn bản, cấp xã 40.000 đồng/văn bản.

Chi thù lao cộng tác viên kiểm tra văn bản: Mức chi chung cấp tỉnh 100.000 đồng/văn bản, cấp huyện 70.000 đồng/văn bản; đối với văn bản thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp ở cấp tỉnh là 210.000 đồng/văn bản, cấp huyện 150.000 đồng/văn bản.

Chi soạn thảo, viết báo cáo về đánh giá về văn bản trái pháp luật: Cấp tỉnh 140.000 đồng/báo cáo, cấp huyện 100.000 đồng/báo cáo, cấp xã 70.000 đồng/báo cáo; báo cáo về kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo chuyên đề, địa bàn, theo ngành, lĩnh vực (bao gồm cả báo cáo liên ngành và báo cáo của địa phương): Cấp tỉnh 700.000 đồng/báo cáo, cấp huyện 500.000 đồng/báo cáo, cấp xã 350.000 đồng/báo cáo áp dụng đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Trường hợp phải thuê các chuyên gia bên ngoài cơ quan: Cấp tỉnh 1.100.000 đồng/báo cáo, cấp huyện 800.000 đồng/báo cáo, cấp xã 600.000 đồng/báo cáo.

Bên cạnh đó, Quyết định quy định cụ thể mức chi rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra văn bản để lập hệ thống cơ sở dữ liệu, làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác kiểm tra văn bản; thu thập, phân loại, xử lý thông tin, tư liệu, tài liệu, dữ liệu, văn bản, trang bị sách, báo, tạp chí... phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; công bố kết quả xử lý văn bản trái pháp luật, kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng và chi cho các hoạt động in ấn, chuẩn bị tài liệu, thu thập các văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản...

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ các nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù đối với công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở như: Chi cho học viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải; tổ hòa giải và hòa giải viên; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch; xây dựng và duy trì sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm nòng cốt; tổ chức hội thi, cuộc thi; phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật...

N.Quý

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN