VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 20/3/2017 về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng 
Căn cứ Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 20/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ký, ban hành Quy định số 04-QĐ/TU quy định về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng (PCTN).
 Mục đích của quy định này là nhằm: (1)Bảo đảm thông tin được cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về công tác PCTN; (2)Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong thông tin tuyên truyền về PCTN. Theo đó, đối với công tác cung cấp thông tin về PCTN được quy định từ Điều 8 đến Điều 11. Sau đây là toàn văn nội dung 04 Điều thuộc Chương III - Cung cấp thông tin về PCTN:

Điều 8. Nội dung thông tin cung cấp

1. Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

2. Kết quả công tác PCTN của các sở, ban, ngành, địa phương và cả nước; kết quả xử lý các vụ việc, đối tượng thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát của Đảng về PCTN.

3. Các thông tin thuộc diện phải công khai theo quy định của Luật PCTN.

Điều 9. Những thông tin không cung cấp

1. Thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật theo nguyêt tắc và quy định của Đảng, bí mật cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin nếu cung cấp sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và trật tự, an toàn xã hội; gây nguy hiểm đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác.

3. Thông tin về các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, các vụ việc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Cơ quan cung cấp thông tin

1. Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, của tỉnh về PCTN và thông tin về kết quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan quy định ở Khoản 3, Điều 10 để cung cấp thông tin về các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

2. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có trách nhiệm cung cấp thông tin về kết quả các vụ việc, đối tượng thuộc nội dung kiểm tra, giám sát của Đảng về PCTN theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy cung cấp thông tin về các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp xảy ra ở địa phương, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; các vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các vụ việc, vụ án do cơ quan thụ lý giải quyết.

4. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, thông tin về tình hình, kết quả công tác PCTN trong phạm vi toàn tỉnh; kết quả PCTN tại các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; các vụ việc do cơ quan thụ lý giải quyết.

5. Hội đồng nhân dân tỉnh, trực tiếp là Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động giám sát trong trường hợp vụ việc tham nhũng được phát hiện qua hoạt động giám sát này.

6. Các sở, ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động PCTN khi cơ quan báo chí, tuyên truyền hoặc cơ quan chỉ đạo báo chí, tuyên truyền có yêu cầu phát ngôn hoặc có yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của sở, ngành và địa phương.

Điều 11. Phương thức cung cấp thông tin

1. Cung cấp thông tin thông qua hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên thường kỳ hoặc đột xuất.

2. Tổ chức họp báo hoặc trực tiếp trả lời báo chí thông qua người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND, ngày 25/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.

3. Cung cấp thông tin qua các cuộc họp chính thức của cơ quan; niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan; thông báo bằng văn bản tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan.

4. Trả lời bằng văn bản đối với các yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật PCTN, Luật tiếp cận thông tin, Luật Báo chí. Trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được, phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức yêu cầu biết và nêu rõ lý do. Trường hợp đã công khai thông tin, phải hướng dẫn địa chỉ hoặc nguồn để tiếp cận thông tin đó.

Lê Hà Anh Tâm
Ban Nội chính Tỉnh ủy

[Trở về]