VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Quy định số 2071-QĐ/TU, ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 
Để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, ngày 03/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký, ban hành Quy định số 2071-QĐ/TU quy định phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Sau đây là toàn văn quy định trên:
- Căn cứ Quy định số 194-QĐ/TW, ngày 23/5/2019 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020;

- Xét đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp như sau:

Điều 1. Phạm vi phối hợp

Quy định này quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy (viết tắt là hai bên) trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và thực hiện nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Trên cơ sở đường lối, chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy.

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; tích cực, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Bảo đảm chế độ bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Nghiên cứu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là xây dựng các đề án có liên quan đến lĩnh vực nêu trên; một số chủ trương, chính sách về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, giám sát về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính, hoạt động của Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh.

2. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở địa phương.

3. Thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với các đề án có liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh hoặc ban hành theo nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi bên.

4. Chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án và một số vấn đề đột xuất, nổi cộm, nghiêm trọng, phức tạp tại địa phương liên quan đến an ninh, trật tự, đối ngoại theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Cung cấp, trao đổi thông tin về cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ thuộc diện các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quản lý có dấu hiệu vi phạm hoặc có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

6. Thực hiện các chế độ báo cáo, thông tin về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

7. Định kỳ hằng năm hoặc 02 năm 01 lần thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở địa phương.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh giao.

Điều 4. Trách nhiệm phối hợp

1. Ban Nội chính Tỉnh ủy

1.1. Phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong việc tham mưu, thực hiện các nội dung tại Điều 3 Quy định.

1.2. Chủ trì hoặc phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng giúp Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và cán bộ được phân công làm công tác nội chính đảng ở địa phương.

1.3. Chủ trì hoặc phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, xử lý; một số vụ việc, vụ án khác nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đối ngoại, có vướng mắc ở địa phương theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

1.4. Tham gia ý kiến vào các chương trình, đề án, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận, quy chế, quy định, phương án, kế hoạch,...của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo đề nghị của địa phương.

1.5. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý có dấu hiệu vi phạm hoặc có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp thì thông báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho các huyện ủy, thị ủy, thành ủy để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

1.6. Hướng dẫn việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo; thông tin về tình hình, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; kết quả, tiến độ xử lý những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm có liên quan đến địa phương cho các huyện ủy, thị ủy, thành ủy theo quy định.

1.7. Chủ trì, phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy triển khai thực hiện những nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh giao có liên quan đến địa phương.

1.8. Thông báo bằng văn bản cho các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về việc phân công hoặc thay đổi lãnh đạo Ban theo dõi địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ công tác để các cơ quan tham mưu, giúp việc của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy hoàn thành nhiệm vụ khi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy.

2. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy

2.1. Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc tham mưu, thực hiện các nội dung tại Điều 3 Quy định này.

2.2. Chủ trì hoặc phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

2.3. Chủ trì hoặc phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc có liên quan đến địa phương; một số vụ việc, vụ án khác nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đối ngoại, có vướng mắc ở địa phương theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.4. Trường hợp cần thiết khi xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận, quy chế, quy định, phương án, kế hoạch,…của huyện ủy, thị ủy, thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp thì gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy để tham gia ý kiến.

2.5. Thông báo cho Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình, kết quả xử lý cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý có dấu hiệu vi phạm hoặc có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; kịp thời thông báo và cung cấp thông tin, tài liệu cho Ban Nội chính Tỉnh ủy về cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở địa phương có dấu hiệu vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Phối hợp thường xuyên và thực hiện sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

2.6. Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo về tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp của địa phương; tình hình, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế do Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

2.7. Chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh giao có liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở địa phương.

2.8. Tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm để cán bộ, chuyên viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm thông tin vụ việc, vụ án thực hiện nhiệm vụ xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên, người dân; được dự các hội nghị của huyện ủy, thị ủy, thành ủy có nội dung liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

3. Ngoài những nội dung thuộc trách nhiệm phối hợp nêu trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi có nội dung khác cần phối hợp, lãnh đạo hai bên trao đổi, phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Điều 5. Phương pháp phối hợp

1. Cử cán bộ phối hợp

Khi có yêu cầu cử cán bộ phối hợp, bên yêu cầu chủ động gửi văn bản đề nghị bên được yêu cầu cử cán bộ tham gia.

2. Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tham gia ý kiến

2.1. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc thực hiện nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao, hai bên trao đổi, cung cấp cho nhau những thông tin, tài liệu đã được thẩm tra, xác minh, kết luận về những vấn đề có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nếu có vấn đề phát sinh thì thông báo kịp thời để bên kia phối hợp thực hiện hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

2.2. Khi cần lấy ý kiến tham gia, bên yêu cầu chủ động gửi văn bản kèm theo tài liệu liên quan đến bên được yêu cầu. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản, bên được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản cho bên yêu cầu; nếu quá thời hạn trên mà không có ý kiến trả lời thì coi như nhất trí và cùng chịu trách nhiệm về vấn đề được lấy ý kiến. Trường hợp phức tạp, cần phải có thêm thời gian, bên được yêu cầu phải thông báo bằng văn bản cho bên yêu cầu biết trước khi hết hạn 10 ngày.

3. Tổ chức các cuộc họp

3.1. Đối với những vấn đề quan trọng cần thảo luận thì bên có yêu cầu chủ trì tổ chức họp đại diện hai bên trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; bên yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cho bên được yêu cầu trước 05 ngày làm việc để phục vụ cuộc họp.

3.2. Nếu hai bên còn có ý kiến khác nhau thì bên yêu cầu báo cáo đầy đủ bằng văn bản các ý kiến đó để Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Ban Nội chính Tỉnh ủy phân công đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện Quy định này.

2. Lãnh đạo hai bên có trách nhiệm phổ biến, quán triệt quy định trong cơ quan, cấp ủy mình, đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt quy định phối hợp.

3. Hai bên có trách nhiệm biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, có đóng góp tích cực cho việc thực hiện quy định phối hợp này.

4. Hằng năm hoặc khi cần thiết, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy định và báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Ban Nội chính Tỉnh ủy và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chịu trách nhiệm thực hiện quy định này.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
Hoàng Đăng Quang
 

[Trở về]