VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Quy định số 211-QĐ/TW ngày 25/12/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
[Trở về]