VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài áp dụng trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Quy định gồm có 05 Chương, 38 Điều quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận và đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, các cơ quan khác có liên quan, công chức địa chính xã, phường, thị trấn; người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người được Nhà nước giao quản lý đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Quảng Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả được thực hiện tại Trung tâm Giao dịch một cửa liên thông cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã, trừ trường hợp trong thủ tục hành chính đã có quy định nơi nộp khác.

Ngoài ra, Quy định cũng nêu rõ việc trao Giấy chứng nhận được thực hiện sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Người thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai có thể nộp tiền tại Một cửa liên thông cấp huyện, Bộ phận một cửa cấp xã nơi có đất, Kho bạc Nhà nước cấp huyện hoặc tại các Ngân hàng thương mại được Kho bạc Nhà nước ủy quyền.

Hồng Mến

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN