VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quy định về hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng Liệt sỹ 
(Quang Binh Portal) - Bà Trần Thị Lộc (Nam Lý – Đồng Hới), hỏi: Quy định về hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng Liệt sỹ?
Trả lời:

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi, bổ sung năm 2012); khoản 1 Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định: “Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng”.

* Về hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được quy định như sau:

- Người thờ cúng liệt sĩ có trách nhiệm lập hồ sơ và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, hồ sơ gồm:

a. Đơn đề nghị (theo mẫu).

b. Biên bản ủy quyền (theo mẫu). Lưu ý: Trường hợp liệt sĩ có nhiều con thì người thờ cúng liệt sĩ là một người con được những người con còn lại ủy quyền; nếu liệt sĩ chỉ có một con hoặc chỉ còn một con còn sống thì không phải lập biên bản ủy quyền. Trường hợp con liệt sĩ có nguyện vọng giao người khác thực hiện thờ cúng liệt sĩ thì người thờ cúng là người được con liệt sĩ thống nhất ủy quyền. Trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con hoặc có một con duy nhất nhưng người con đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người thờ cúng là người được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ ủy quyền.

c. Hồ sơ liệt sỹ

* Về thủ tục giải quyết chế độ:

- Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng.

(Theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; Điều 2 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng).

Nguồn: Sở Tư pháp

 

[Trở về]