VĂN BẢN MỚI

Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất... 
Xem tiếp
Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất... 
Xem tiếp
Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất... 
Xem tiếp
Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất... 
Xem tiếp
Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất... 
Xem tiếp
Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất... 
Xem tiếp
Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất... 
Xem tiếp
Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất... 
Xem tiếp
Quy hoạch chung đô thị Dinh Mười và vùng phụ cận, huyện Quảng Ninh, đến năm 2040 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3031/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Dinh Mười và vùng phụ cận, huyện Quảng Ninh, đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000....
Xem tiếp
Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về việc bổ sung, điều chỉnh một số công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm... 
Xem tiếp