VĂN BẢN MỚI

Quy hoạch chung đô thị Đồng Lê và vùng phụ cận đến năm 2035 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đồng Lê và vùng phụ cận đến năm 2035, theo đó, Quy hoạch có...
Xem tiếp
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019 
Xem tiếp
Dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018 (Quyết định phê duyệt đợt 4) 
Xem tiếp
Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất... 
Xem tiếp
Dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018 (đợt 3) 
Xem tiếp
Dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018 (đợt 2) 
Xem tiếp
Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng trên đất và điều kiện chuyển nhượng quyền... 
Xem tiếp
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2018 (đợt 1) 
Xem tiếp
Quyết định bổ sung, điều chỉnh diện tích, loại đất của một số dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện... 
Xem tiếp
Quyết định bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh diện tích, loại đất, địa điểm thực hiện một số dự án trong kế hoạch sử dụng đất... 
Xem tiếp