VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

Quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển của ngành

Mục tiêu phát triển của Ngân hàng Phát triển việt Nam (tên viết tắt là VDB) là Xây dựng VDB trở thành một ngân hàng chuyên nghiệp của Chính phủ trong lĩnh vực đầu tư phát triển và xuất khẩu, phát huy vai trò là công cụ của Chính phủ trong thực hiện chính sách đầu tư phát triển và thúc đẩy xuất khẩu thông qua việc thực hiện các hình thức tín dụng. Phát triển toàn diện hoạt động của Ngân hàng phát triển Việt Nam theo hướng hiện đại, hoạt động đa năng để đạt trình độ phát triển trung bình tiên tiến trong khu vực ASEAN, có quy mô hoạt động lớn hơn, tài chính lành mạnh, đồng thời tạo nền tảng đến sau năm 2010 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Châu Á, đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng. Bảo đảm hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo nguyên tắc hướng thị trường và không vì mục đích lợi nhuận.

* Định hướng chiến lược

Là một tổ chức được Chính phủ thành lập nhằm thực hiện chính sách tín dụng ĐTPT và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hoạt động của VDB phải phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành và các cam kết quốc tế, đặc biệt là cam kết gia nhập WTO.

Với mô hình là một ngân hàng chính sách, VDB phải phát huy vai trò là công cụ của Chính phủ để thực hiện chính sách ĐTPT và thúc đẩy xuất khẩu thông qua việc thực hiện các hình thức tín dụng; đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng; tổ chức và hoạt động theo qui định của pháp luật phù hợp với thông lệ quốc tế.

VDB phải tập trung huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước, bảo đảm tính cân đối khoa học; xây dựng cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại để thực thi nhiệm vụ; từng bước tự chủ về tài chính

* Phương châm chiến lược
Do ngành tài chính giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, lượng vốn thông qua VDB dành cho đầu tư phát triển rất lớn nên việc đảm bảo sự an toàn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cả VDB nói riêng và toàn ngành tài chính cũng như nền kinh tế nói chung. Vì vậy, trong quá trình phát triển, việc bảo đảm an toàn trong hoạt động để phát triển bền vững phải trở thành một phương châm chiến lược quan trọng nhất.

Cùng với việc đảm bảo sự an toàn, hoạt động của VDB phải góp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho đầu tư phát triển các lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm và các vùng miền khó khăn của đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời phải đảm bảo yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững theo chủ trương của Chính phủ.

Phương châm chiến lược trong hoạt động của VDB là:

An toàn hiệu quả - hội nhập quốc tế - phát triển bền vững

* Mục tiêu chiến lược đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

- Mục tiêu chung:

Mục tiêu tổng quát đến năm 2010, định hướng đến năm 2020: VDB phải trở thành một ngân hàng chuyên nghiệp của Chính phủ trong lĩnh vực ĐTPT và xuất khẩu; bộ máy tinh gọn và hiệu quả; năng lực quản lý tiên tiến trên nền tảng công nghệ hiện đại; tình hình tài chính lành mạnh, công khai minh bạch; hướng tới thị trường và hội nhập quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2006-2010:

Nhằm hạn chế các rủi ro tiềm ẩn và tăng cường nguồn lực thúc đẩy ĐTPT và xuất khẩu, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, một số chỉ tiêu phấn đấu là:

- Mục tiêu cụ thể:

Tổng số vốn cung ứng cho nền kinh tế giai đoạn 2006-2010: khoảng 170.000 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với giai đoạn 2001-2005.

Tổng số vốn huy động trong nước (chưa tính số thu nợ) giai đoạn 2006-2010: khoảng123.000 tỷ đồng, trong đó:

+Vốn kỳ hạn 3-5 năm chiếm tối thiểu 25% tổng số vốn huy động.

+Vốn kỳ hạn trên 5 năm chiếm tối thiểu 52% tổng số vốn huy động.

Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ đến năm 2010: dưới 5%.

Tỷ lệ an toàn vốn đến năm 2010: đạt yêu cầu theo chuẩn mực quốc tế (không dưới 8%).

Xem thêm:
Những điều cần biết về vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Những điều cần biết về bảo lãnh tín dụng đầu tư.
Những điều cần biết về hỗ trợ sau đầu tư.
Những điều cần biết về cho vay xuất khẩu.
[Trở về]