VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định 1706/QĐ-BTC 2019 tiêu chí xác định các gói thầu nội bộ ngành tài chính 
Ngày 29/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1706/QĐ-BTC về việc quy định tiêu chí xác định các gói thầu trong nội bộ ngành tài chính thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng và lộ trình thực hiện đến năm 2025.
Cụ thể, các gói thầu trong nội bộ ngành tài chính đáp ứng các tiêu chí sau đây thuộc trường hợp thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng:

Thứ nhất, hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, chào hàng cạnh tranh trong nước (quy trình thông thường và rút gọn).

Thứ hai, lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Xây lắp; Hàng hóa; Dịch vụ tư vấn; Dịch vụ phi tư vấn thuộc dự án đầu tư, hoạt động mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.

Thứ ba, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; Một giai đoạn hai túi hồ sơ. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thực hiện phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh) thực hiện khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã đáp ứng các mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng.

Thứ tư, giá trị gói thầu: Các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn năm 2019 có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 02 tỷ đồng; năm 2025 nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng. Các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp năm 2019 có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 05 tỷ đồng; năm 2025 nhỏ hơn hoặc bằng 100 tỷ đổng...

Khuyến khích thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với những gói thầu ngoài các tiêu chí nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nhấn vào đây để tải về hoặc xem chi tiết

[Trở về]