VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định 1735/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng 
Tại Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai, thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng.
Thành phần Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Thư ký Ban Chỉ đạo là Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Các thành viên là các Thứ trưởng (hoặc tương đương) trở lên thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế; Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn kinh tế Nhà nước giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo cơ chế đề cao trách nhiệm của Trưởng ban, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nhấn vào đây để tải về hoặc xem chi tiết

[Trở về]