VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định 736/QĐ-BNV ngày 13/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

[Trở về]