VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định bổ sung các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2990/QĐ-UBND về việc bổ sung các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Bổ sung các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn:

1. Thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các địa bàn:

- Khu vực Chợ Ba Đồn thuộc Phường Ba Đồn trong thời gian 07 ngày, kể từ 9h00’ ngày 17/9/2021 (có sơ đồ kèm theo).

- Xóm 3, TDP Minh Phượng; một phần Xóm 1 và một phần Xóm 3, TDP Minh Lợi thuộc Phường Quảng Thọ trong thời gian 14 ngày, kể từ 9h00’ ngày 17/9/2021 (có sơ đồ kèm theo).

2. Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các địa bàn: Phường Quảng Thọ, phường Ba Đồn, phường Quảng Long (trừ các địa bàn đã áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg) kể từ 9h00’ ngày 17/9/2021 đến khi có thông báo mới.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” để chủ động quyết định bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý với phương châm “có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn: Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 17/9/2021.

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN