VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định gia hạn thời gian cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy 
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2860/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lệ Thủy, nội dung cụ thể:
Điều 1. Gia hạn thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lệ Thủy, cụ thể: Toàn bộ thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy.

Điều 2. Thời gian gia hạn các nội dung tại Điều 1 là 07 ngày, bắt đầu từ 00h00’ ngày 05/9/2021.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” và quy định tại Quyết định này để chủ động quyết định bổ sung các quy định về biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý với phương châm “có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn”.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 04/9/2021

 

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN