VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường do GPMB dự án tạo quỹ đất khu dân cư Tỉnh lộ 2 (mương thuỷ lợi) thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. 

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể đối với diện tích 691,1 m2 để tính tiền bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất do GPMB dự án tạo quỹ đất khu dân cư Tỉnh lộ 2 (mương thuỷ lợi) thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch bằng 1,0 lần so với giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, cụ thể:

Giá đất trồng lúa nước (LUC) là: 35.000 đồng/ m2.

Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất tại Điều 1 để áp giá bồi thường, hỗ trợ bằng tiền cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB dự án tạo quỹ đất khu dân cư Tỉnh lộ 2 (mương thuỷ lợi) thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch; Chủ tịch UBND thị trấn Hoàn Lão; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các đối tượng được bồi thường hỗ trợ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 24/6/2015

[Trở về]