Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường do GPMB xây dựng công trình Cơ sở làm việc Đồn Công an thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ thuỷ. 

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể đối với diện tích 1.934,2 m2 để tính tiền bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất do GPMB xây dựng công trình Cơ sở làm việc Đồn công an thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ bằng 1,0 lần so với giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, cụ thể:

Giá đất chuyên trồng lúa nước (LUC) là: 33.000 đồng/ m2.

Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thuỷ căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất tại Điều 1 để áp giá bồi thường, hỗ trợ bằng tiền cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB xây dựng công trình Cơ sở làm việc Đồn công an thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ; Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Giang; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thuỷ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các đối tượng được bồi thường hỗ trợ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 08/7/2015

[Trở về]