VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường do GPMB xây dựng công trình Đường lâm nghiệp phòng cháy rừng khẩn cấp khu vực Bắc Quảng Bình thuộc huyện Quảng Trạch 

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể đối với diện tích 14.275,8 m2 để tính tiền bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân do GPMB xây dựng công trình Đường lâm nghiệp phòng cháy rừng khẩn cấp khu vực Bắc Quảng Bình thuộc  huyện Quảng Trạch như sau: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0 lần so với giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh đối với đất trồng rừng sản xuất tại xã Quảng Đông, cụ thể:

Giá đất bằng trồng cây hàng năm (BHK) là:          26.000 đồng/m2

Giá đất trồng rừng sản xuất khu vực xã miền núi:    4.000 đồng/m2;

Giá đất trồng rừng sản xuất khu vực xã đồng bằng:  6.000 đồng/m2;

Điều 2. Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ giá đất đã điều chỉnh tại Điều 1 để áp giá bồi thường, hỗ trợ bằng tiền cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB xây dựng công trình Đường lâm nghiệp phòng cháy rừng khẩn cấp khu vực Bắc Quảng Bình thuộc huyện Quảng Trạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch; Chủ tịch UBND các xã: Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Liên và Quảng Phú; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và đối tượng được bồi thường hỗ trợ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 29/6/2015

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN