VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường GPMB xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở sau Nhà máy súc sản tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới 

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể đối với diện tích 214,1 m2 để tính tiền bồi thường do GPMB xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở sau Nhà máy súc sản tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, cụ thể:

- Giá đất ở đô thị: 9.300.000 đồng/ m2

- Giá đất trồng cây hàng năm trong cùng thửa đất ở: 4.510.000  đồng/ m2

Điều 2. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới căn cứ giá đất tại Điều 1 để áp giá bồi thường, hỗ trợ bằng tiền cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở sau Nhà máy súc sản tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Chủ tịch UBND phường Phú Hải; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các đối tượng được bồi thường hỗ trợ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 08/7/2015

[Trở về]