VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường GPMB xây dựng Khu nhà ở chuyên gia của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam tại xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới 

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể đối với các thửa đất có tổng diện tích 14.075,4 m2 để tính tiền bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất do GPMB xây dựng Khu nhà ở chuyên gia của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam tại xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới bằng 1,0 lần so với giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, cụ thể:

Giá đất rừng trồng sản xuất (RSX) là: 8.000 đồng/ m2.

Điều 2. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất tại Điều 1 để áp giá bồi thường, hỗ trợ bằng tiền cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB xây dựng Khu nhà ở chuyên gia của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam tại xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Chủ tịch UBND xã Thuận Đức; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các đối tượng được bồi thường hỗ trợ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 11/6/2015

[Trở về]