VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường GPMB xây dựng mới đường từ Quốc lộ 1 cũ đến Quốc lộ 1 mới tại thị Trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh 

Điều 1. Quyết định giá đất đối với diện tích 73,0m2 đất (16,4m2 đất ở đô thị và 56,6m2 đất trồng cây hàng năm trong cùng thửa đất ở) để tính tiền bồi thường GPMB xây dựng đường từ Quốc lộ 1 cũ đến Quốc Lộ 1 mới tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, cụ thể

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị bằng 1 lần giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định, giá đất ở 495.000 đồng/m2; Giá đất trồng cây hàng năm trong cùng thửa đất ở có 02 mặt liền đường bằng 8,07 lần giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định, giá đất 282.500 đồng/m2Giá đất trồng cây hàng năm trong cùng thửa đất ở có 01 mặt liền đường bằng 7,43 lần giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định, giá đất  260.000 đồng/m2.

Điều 2. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh căn cứ giá đất tại Điều 1 để áp giá bồi thường, hỗ trợ bằng tiền cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB xây dựng đường từ Quốc lộ 1 cũ đến Quốc Lộ 1 mới tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh; Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hàu; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các đối tượng được bồi thường hỗ trợ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 08/7/2015

[Trở về]